Pravidla soutěže “Svatba snů”

Vyhrajte svatbu snů a splňte si svůj sen o krásné svatbě!

 1. 1. Pořadatel soutěže
  1. 1.1 Pořadatelem soutěže je BURDA Praha, spol. s r.o., IČO: 15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 (Pořadatel).
 2. 2. Partneři soutěže
  1. 2.1 White agency s.r.o., IČO: 27391787; ZÁMEK BON REPOS, spol s r.o., IČO: 26416590; STONES Catering s.r.o., IČO: 27248674; Štěpán Vrzala - fotograf, IČO: 71820388; Oldřich Čulík (A.FILM.CZ VIDEOPRODUKCE, IČO: 76213731; Iveta Byrtusová (Spring Studio), IČO: 02048507; METAMORPHOSIS s.r.o., IČO: 26157705; Ing. Markéta Motlová (Stool), IČO: 71328980; Borovka Evenet s.r.o., IČO: 01400690; Cake Pistols s.r.o., IČO: 5834457; Lenka Kerlická (27 Jewelery), IČO: 87224003; Old Timer Fundus Šebek, v.o.s., IČO: 47114720; WeddingLife s.r.o., IČO: 04547594; Smilebox s.r.o., IČO: 03794369; Michael Čáp (Polaroid Love), IČO: 75392771; L´ORÉAL Česká republika s.r.o., IČO: 60491850; BLAŽEK PRAHA a.s., IČO: 25624407; HALADA spol. s r.o., IČO: 563218; Šimon Marek (Unique Quartet), IČO: 05641322.
   (Partneři soutěže)
    
 3. 3. Kdo se může soutěže účastnit a kdo může vyhrát?
  1. 3.1 Soutěžící se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s těmito pravidly soutěže “Svatba snů” (Soutěžní pravidla), má státní občanství České či Slovenské republiky a nebrání jí jakákoliv překážka uzavřít sňatek či registrované partnerství v České republice.
  2. 3.2 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli, Partnerům soutěže či k dalším subjektům pověřeným zajištěním této soutěže či plnění výhry této soutěže a dále osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
  3. 3.3 Výherkyní se stane soutěžící, která splnila podmínky těchto Soutěžních pravidel a byla vybrána odbornou porotou Pořadatele. 
  4. 3.4 Podmínkou účasti v soutěži a zejména podmínkou pro přidělení výhry je, že partner soutěžící vysloví souhlas s těmito Soutěžními pravidly, zejména že udělí licenci k uměleckému výkonu, licenci k autorskému dílu a svolení k užití podoby a dále vysloví souhlas se zásadami ochrany osobních údajů, a to písemně a ve formátu, který poskytne Pořadatel.
  5. 3.5 Výraz soutěžící, výherkyně a partner, jak jsou použity v tomto dokumentu, nejsou vázány na určité pohlaví.
    
 4. 4. Co může soutěžící vyhrát?
  1. 4.1 Výherkyni s partnerem zajistí Pořadatel prostřednictvím svatební agentury organizaci svatby v následujícím rozsahu: 
   1. (a) svatební obřad, který se uskuteční 18. července 2018 na zámku Bon Repos;
   2. (b) svatební hostina na zámku Bon Repos pro 50 osob (včetně nevěsty a ženicha);
   3. (c) ubytování pro 22 osob (včetně nevěsty a ženicha) na zámku Bon Repos a ubytování pro 28 osob v hotelu v Praze vybraném Pořadatelem;
   4. (d) doprava pro hosty z určeného místa v Praze na zámek Bon Repos a zpět v den konání svatby;
   5. (e) zapůjčení svatebních šatů pro nevěstu a obleku pro ženicha;
   6. (f) zajištění svatebních prstýnků pro manžele;
   7. (g) zajištění líčení a účesu pro nevěstu;
   8. (h) svatební kytice pro nevěstu a květinová dekorace místa svatebního obřadu;
   9. (i) zajištění profesionálních fotografií a video záznamu svatby;
   10. (j) živé vystoupení kapely a DJ. 
  2. 4.2 Další podrobnosti výhry sdělí výherkyni Pořadatel po jejím vyhlášení.
  3. 4.3 Výherkyně bere na vědomí, že datum a místo svatby není možné měnit a že organizace svatby a plnění dle článku 4.1 budou zajištěny výhradně Partnery soutěže dle článku 2, případně partnery dodatečně vybranými Pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Partnera soutěže. Výherkyně není oprávněna požadovat změnu Partnerů soutěže.
  4. 4.4 Výhra není přenositelná s výjimkou případů dle těchto Soutěžních pravidel či se souhlasem Pořadatele. Výhra je poskytována ve formě plnění ze strany Pořadatele, nikoliv v peněžité podobě.
  5. 4.5 Výherkyně bere na vědomí, že hosté se mohou účastnit svatby pouze, pokud udělí před konáním svatby Pořadateli licenci k uměleckému výkonu, licenci k autorskému dílu a svolení k užití jejich podoby a vyjádří souhlas se zásadami ochrany osobních údajů.
    
 5. 5. Jak se může soutěžící soutěže zúčastnit?
  1. 5.1 Soutěžící se do soutěže přihlásí na webové stránce www.marianne.cz v sekci SVATBA MARIANNE (svatba.marianne.cz), a to nejpozději do 1. 3. 2018. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit datum ukončení přihlašování do soutěže.
  2. 5.2 Soutěžící zadá do přihlašovacího formuláře jméno, příjmení své osoby a partnera, město kde žijí, uvede dobu trvání vztahu s partnerem a nahraje do přihlašovacího formuláře fotografii s partnerem.
  3. 5.3 Dále do přihlašovacího formuláře napíše soutěžící krátký příběh, ve kterém odpoví na otázku “Proč právě on / ona?”, kde popíše, proč si vybrala partnera a proč právě oni mají vyhrát soutěž o svatbu snů.
  4. 5.4 Odesláním přihlašovacího formuláře, kde jsou řádně vyplněna všechna povinná políčka a poskytnuty pouze pravdivé informace, se soutěžící zařadí do soutěže.
    
 6. 6. Kdo a jak rozhoduje o výherkyni?
  1. 6.1 O výherkyni rozhoduje tříčlenná odborná porota Pořadatele složená z šéfredaktorky časopisu Marianne, marketingové ředitelky Pořadatele a majitele svatební agentury, která bude pověřená organizací svatby. Pořadatel je oprávněn složení poroty kdykoliv změnit dle svého uvážení.
  2. 6.2 Porota bude o výherkyni rozhodovat ve dvou kolech. V prvním kole vybere dle svého uvážení tři finalisty soutěže. Porota vybere finalisty podle následujících kritérii: (i) nejlepší zaslaný příběh; (ii) nejvíce inspirativní pár; a (iii) nejlepší zaslaná fotografie.
  3. 6.3 Výsledky prvního kola budou známy nejpozději do 5. 3. 2018. Pořadatel soutěžící o jejich postupu do finále informuje písemně nebo emailem a dále je oprávněn rozhodnutí poroty zveřejnit ve svých časopisech,na webových stránkách časopisů a sociálních sítích Pořadatele. 
  4. 6.4 Druhé kolo (finále) se bude konat v termínu oznámeném Pořadatelem. Finalisté jsou povinni emailem potvrdit Pořadateli účast ve finále do 2 dnů od chvíle, kdy je Pořadatel o postupu do finále informoval či se o postupu do finále dozvěděli jinak. V opačném případě je Pořadatel oprávněn vybrat jiné soutěžící, kteří postupují do finále.
  5. 6.5 Výherkyně s partnerem budou vybráni na základě výsledků ankety, kdy soutěžící odpovídají na otázky týkající se druhého partnera. Vyhrává pár, který má nejvíce správných odpovědí. V případě, že je více párů, kteří mají shodné výsledky ankety, vybere výherkyni porota dle svého uvážení.
  6. 6.6 Výherkyně bude vyhlášena dne 16. 3. 2018. Pořadatel výherkyni informuje písemně nebo emailem a dále je oprávněn informace o výherkyni a jejím partnerovi oznámit ve svých časopisech, na webových stránkách časopisů a sociálních sítích Pořadatele. 
    
 7. 7. Jaká jsou další pravidla soutěže?
  1. 7.1 Přihlášením do soutěže, zejména odesláním přihlašovacího formuláře, vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito Soutěžními pravidly a zavazuje se jimi řídit a respektovat je. 
  2. 7.2 Soutěžící, příp. výherkyně, se zavazují:
   1. (a) sdělovat Pořadateli pouze pravdivé informace, včetně informací o svém partnerovi a jejich vztahu;
   2. (b) účastnit se soutěže pouze se souhlasem partnera;
   3. (c) výherkyně se zavazuje obstarat sobě a svému partnerovi veškeré náležitosti a listiny nezbytné k uskutečnění svatby (např. rodný list), a to i pokud je nutné tyto listiny vyžádat ze zahraničí, a na žádost Pořadatele předložit listiny Pořadateli v dostatečném předstihu před konáním svatby;
   4. (d) oznámit Pořadateli jakoukoliv změnu na straně soutěžící či výherkyně, která může ovlivnit účast v soutěži či nárok na výhru, zejména se soutěžící zavazuje ihned Pořadatele informovat o ukončení vztahu s partnerem či jakýchkoliv faktických či právních překážkách pro uskutečnění svatby.
  3. 7.3 Výherkyně bere na vědomí, že jakékoliv plnění nad rámec výhry uvedené v článku 4 si hradí výhradně sama výherkyně s parterem. Jakékoliv změny výhry či další plnění nad rámec výhry je výherkyně oprávněna uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem Pořadatele.
    
 8. 8. Kdy a jak je Pořadatel oprávněn změnit výsledky soutěže?
  1. 8.1 Pořadatel se zavazuje, že bezdůvodně nebude měnit výsledky soutěže, zejména rozhodnutí poroty o výherkyni.
  2. 8.2 Mohou ale nastat situace, kdy Pořadatel bude nucen změnit výherkyni soutěže, a to následovně:
   1. (a) V případě, že po vyhlášení výherkyně soutěže dojde k ukončení vztahu výherkyně s partnerem z jakéhokoliv důvodu nebo výherkyně nebo její partner nejsou z jakéhokoliv důvodu schopni se svatby účastnit, stává se rozhodnutím Pořadatele novou výherkyní finalistka s partnerem, kteří ve druhém kole soutěže skončili na druhém místě. Datum a místo konání svatby se v takovém případě nemění.
   2. (b) V případě, že na straně výherkyně nebo jejího partnera nastanou po 30. červnu 2018 okolnosti, které brání uskutečnění svatby, je Pořadatel oprávněn výhru zrušit bez jakéhokoliv náhradního plnění výherkyni či ostatním soutěžícím. 
  3. 8.3 V případě, že výherkyně s partnerem bezdůvodně odmítnou převzít výhru a účastnit se svatby či zruší svatbu méně než 90 dní před termínem svatby, zavazují se uhradit Pořadateli vynaložené náklady a náhradu škody.
    
 9. 9. Osobní údaje
  1. 9.1 Soutěžící souhlasí, že Pořadatel či Partneři Akce budou zpracovávat některé osobní údaje soutěžících. Podrobnosti jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.
    
 10. 10. Poskytnutí licence k uměleckému výkonu a souhlas s užitím podoby soutěžících
  1. 10.1 Soutěžící tímto Pořadateli poskytuje licenci k užití jakéhokoliv uměleckého výkonu, který vznikne při jeho účasti v soutěži, a to jako licenci:
   1. (a) na dobu určitou, a to na celou dobu trvání majetkových práv soutěžící stanovenou právními předpisy; 
   2. (b) výhradní – soutěžící není bez písemného souhlasu Pořadatele oprávněna po dobu trvání licence poskytnout tutéž licenci třetí osobě a sama nesmí po dobu trvání licence umělecky výkon užívat;
   3. (c) bez územního omezení;
   4. (d) neomezenou – Pořadatel je oprávněn umělecký výkon užívat jakýmikoliv způsoby užití a bez omezení množstevního rozsahu užití.
  2. 10.2 Soutěžící souhlasí s tím, aby Pořadatel udělil jakékoli třetí osobě podlicenci k jakémukoli právu, ke kterému má v souladu s těmito Soutěžními pravidly licenci. Dále souhlasí s tím, aby Pořadatel postoupil jakékoli třetí osobě jakékoli právo, které má v souladu s těmito Soutěžními pravidly.
  3. 10.3 Pořadatel je oprávněn umělecký výkon soutěžící užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Ke změnám se nevyžaduje souhlas soutěžící.
  4. 10.4 Pořadatel není povinen licenci dle této Smlouvy využít. Soutěžící potvrzuje, že takovým nevyužitím nebudou dotčeny její oprávněné zájmy.
  5. 10.5 Licence dle tohoto článku je poskytována bezplatně.
  6. 10.6 Po dobu trvání licence dle tohoto článku Soutěžních pravidel uděluje soutěžící svolení Pořadateli k zachycení své podoby a k užití jejích osobnostních atributů, zejména v rozsahu jména, podoby, podobizny a zvukových a zvukově obrazových záznamů soutěžící, to vše k užití v neomezeném rozsahu a všemi způsoby, pouze však k účelům souvisejícím se soutěží a její propagací či propagací Pořadatelů a Partnerů soutěže.
  7. 10.7 Svolení dle tohoto článku je uděleno bezplatně.
    
 11. 11. Poskytnutí licence k autorskému dílu
  1. 11.1 Poskytne-li soutěžící Pořadateli v souvislosti s účastí v soutěži jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky a další), uděluje Pořadateli výhradní licenci ke všem způsobům užití jakéhokoliv autorského díla, zejména k rozmnožování a rozšíření díla tiskem v časopisech či knižní formě, k užití v reklamních, marketingových či propagačních akcích, na internetových stránkách a sociálních sítích Pořadatele. Soutěžící bere na vědomí, že není oprávněna poskytnout licenci žádné třetí osobě a ona sama je oprávněna dílo užít pouze pro propagaci soutěže.
  2. 11.2 Licence je Pořadateli poskytnuta jako věcně, množstevně a místně neomezenou, a to po celou dobu trvání majetkových práv dle autorského zákona.
  3. 11.3 Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění z licence zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě (podlicence) a je oprávněn postoupit licenci zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě. 
  4. 11.4 Pořadatel je oprávněn rozšiřovat rozmnoženiny autorského díla úplatně i bezúplatně dle svého uvážení a je oprávněn autorské dílo užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Ke změnám autorského díla se nevyžaduje souhlas soutěžící.
  5. 11.5 Pořadatel není povinen licenci využít. Soutěžící potvrzuje, že takovým nevyužitím nebudou dotčeny její oprávněné zájmy.
  6. 11.6 Licence dle tohoto článku je poskytována bezplatně.
    
 12. 12. Závěrečná ustanovení 
  1. 12.1 Partner soutěžící a partner výherkyně je těmito Soutěžními pravidly vázán ve stejném rozsahu jako soutěžící či výherkyně a vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle článku 9 a uděluje licenci k uměleckému výkonu a svolení k zachycení podoby a užití osobnostních atributů dle článku 10 a uděluje licenci k autorskému dílu dle článku 11 těchto Soutěžních pravidel. Pořadatel je oprávněn vyžádat si jeho písemné potvrzení.
  2. 12.2 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla soutěže, případně soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání soutěže, bez udání důvodu. Soutěžící v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě změny těchto Soutěžních pravidel informuje Pořadatel o takové změně soutěžící prostřednictvím emailu a na webových stránkách soutěže a soutěžící je povinen se se změnami Soutěžních pravidel seznámit.
  3. 12.3 Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky pro účast soutěžících v soutěži. Pořadatel může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v soutěži.
  4. 12.4 Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele, partnerů soutěže či ostatních soutěžících. Pořadatel má také právo vyloučit takového soutěžícího, který je z těchto činností důvodně podezřelý.
  5. 12.5 Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena pořadatelem. Pořadatel je oprávněn v případech, kdy je to nutné, nahradit výhru či její část odpovídající náhradou ve stejném rozsahu. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou.
  6. 12.6 Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu Pořadatele soutěže.
  7. 12.7 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a neodpovídá za žádné škody způsobené účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. 
  8. 12.8 Pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách časopisu Marianne (www.marianne.cz) v sekci SVATBA MARIANNE (svatba.marianne.cz) či jejich zveřejněním na webové stránce Pořadatele. 
  9. 12.9 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Pravidly soutěže a využitím výhry se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na státní příslušnost soutěžících a výherkyně.
  10. 12.10 Spotřebitelem je každý soutěžící. Pořadatel je podnikatelem. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy s Provozovatelem uzavřené podle těchto Soutěžních pravidel bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů a tím se neúčastnit soutěže. Tato lhůta běží ode dne odeslání přihlašovacího formuláře. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud soutěž vyhraje, je tím smlouva mezi ním a Pořadatele splněna a nelze již od ní odstoupit. Pokud se Spotřebitel dále nechce účastnit soutěže, musí prokazatelně, písemně informovat Pořadatele emailem či na adresu Pořadatele. Pokud vznikne jakýkoliv spor mezi spotřebitelem a Pořadatelem, který se nepodaří urovnat smírně, může se Spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.
  11. 12.11 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Soutěžních pravidel neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.