Zásady ochrany osobních údajů

BURDA Praha, spol. s r.o.

Zásady ochrany osobních údajů 

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud se účastníte soutěže nebo jiné akce (dále jen “Akce”), kterou pořádá BURDA Praha, spol. s r.o., IČO: 15273598, Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen “Burda”nebo “my”) a pokud se v podmínkách takové Akce (dále jen “Podmínky Akce”) nebo při přihlášení na Akci odkazuje na tyto Zásady. Součástí tohoto dokumentu je i důležité poučení o Vašich právech.

Kdo s Vašimi údaji pracuje

Správcem údajů je Burda a dále každý, kdo je v Podmínkách Akce označen jako partner Akce / soutěže (dále jen “Partner”). Každého správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla. Burdu můžete navíc kontaktovat emailem na info@burdamedia.cz.

Proč s údaji pracujeme a o jaké osobní údaje se jedná

My i Partneři s Vašimi údaje pracujeme za těmito účely: 

(1) Abychom mohli plnit své smluvní závazky, které vůči Vám máme podle Podmínek Akce. Zejména proto, abychom mohli z poskytnutých údajů vyhodnotit, zda máte podle Podmínek Akce nárok na nějakou výhru a pokud ano, abychom Vám mohli my nebo Partner, pokud to z Podmínek Akce vyplývá, poskytnout výhru. Pokud jste se podle Podmínek Akce zavázali, že jako účastník Akce nebo jako výherce Akce budete pro Burdu, případně i pro Partnera, účinkovat ve fotoreportáži, videoreportáži nebo jiným způsobem, pak s Vašimi údaji budeme my a případně i Partner pracovat při plnění tohoto Vašeho závazku. Ke zpracování pro tento účel (plnění smlouvy) můžeme my a případně i Partner použít Vaše údaje, které jste nám předali při přihlášení na Akci nebo které nám předáte během Akce a údaje o Vaší účasti a výsledku v Akci. Pokud není v podmínkách výslovně sjednáno něco jiného, pak při zveřejnění nebudeme uvádět jiné kontaktní a identifikační údaje než křestní jméno, příjmení a věk, město, ve kterém žijete, a Vaše fotografie, které máme k dispozici. Pokud se Akce účastní i Váš Partner, stejné informace zveřejníme i o jeho osobě, a dále můžeme zveřejnit informace o Vašem vztahu.
(2) Pokud jste si objednali zasílání novinek, pak Vám budeme zasílat novinky o dalších Akcích a my i každý Partner Vám budeme zasílat novinky o službách a výrobcích. My i Partner můžeme novinky přizpůsobovat Vašim zájmům podle informací, které jste nám předali při přihlášení na Akci, během Akce nebo jiným způsobem. Novinky mohou být i obchodním sdělením podle zvláštního zákona. Objednávkou novinek souhlasíte s tím, aby Vám Burda i každý Partner posílali obchodní sdělení.
(3) K ochraně našich oprávněných zájmů, konkrétně k ochraně majetku, zejména pro případ sporu ohledně Vašeho nároku z Akce. K tomu můžeme použít stejné údaje jako podle bodu (1).

Jak dlouho budeme s údaji pracovat

Údaje podle bodu (1) po dobu trvání Akce a po skončení do doby splnění závazků z Akce.
Údaje podle bodu (2) dokud se neodhlásíte z odběru novinek.
Údaje podle bodu (3) po dobu trvání Akce a dále tři a půl roku po skončení Akce a v případě sporu i potom, dokud případný spor nebude zcela vypořádán.

Komu můžeme Vaše údaje předat

Vaše údaje můžeme předat každému Partnerovi a my i každý Partner můžeme Vaše ůdaje předat i zpracovatelům, kteří nám poskytují IT, marketingové a další podpůrné služby.  Údaje můžeme předat i také pojišťovně, u které je konání konkrétní Akce pojištěno. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek nebo v režimu rozhodnutí o Privacy Shield, programu spolupráce s USA – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů, zejména jde o následující: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, můžete od každého správce požadovat přístup k Vašim osobním údajům, informaci o jejich zpracování, jejich opravu, doplnění a výmaz, můžete chtít, aby každý ze správců omezil zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování a chtít vysvětlení a nápravu, a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv, kontaktujte příslušného správce. Můžete podat stížnost u dozorového úřadu.